LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE NR XIV

Materiał opracowany przez: Barbara Gajewska, •  opublikowano: 20 kwietnia 2016

Liceum ogólnokształcące Nr XIV - podstawowe informacje

W Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV młodzież zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i umiejętności z zakresu wiedzy wojskowej, bezpieczeństwa powszechnego oraz poznaje zagadnienia związane z funkcjonowaniem służb mundurowych. Liceum o nachyleniu wojskowym kształci w specjalności "łączność", a patronat nad klasami wojskowymi sprawuje 21 Batalion Dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Od roku szkolnego 2012/2013 kształcenie będzie przebiegało zgodnie z nową podstawą programową. Przedmioty w cyklu nauczania na poziomie rozszerzonym:

 • Informatyka
 • Geografia lub WOS (do wyboru)
 • Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, w ramach którego realizowany będzie określony moduł programowy (w klasie II "Legendarni wojownicy świata", w klasie III "Wojny strategiczne i sławni dowódcy").

Zdjęcie: liceum_d1.jpgZdjęcie: liceum_d2.jpgZdjęcie: liceum_d3.jpg

W klasach o kierunku wojskowych zajęcia z przysposobienia wojskowego odbywają się cyklicznie, jeden raz w tygodniu w wymiarze 3 godzi.W trakcie tych zajęć uczniowie poznają: regulaminy Sił Zbrojnych RP, ćwiczą musztrę, doskonalą umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łączność, taktykę wojskową, zasady poruszania się i maskowania na polu walki, ochronę przed bronią masowego rażenia a także poznają zasady celowania i budowę broni. Ponadto w trakcie roku szkolnego uczestniczą w poligonach (zimowym i letnim),na których konfrontują zdobytą wiedzę z działaniami praktycznymi. Uzupełnieniem kształcenia wojskowego są comiesięczne szkolenia w jednostce patronackiej.

Zdjęcie: liceum_d5.jpgZdjęcie: liceum_d4.jpgZdjęcie: liceum_d6.jpg

Dodatkowo w ramach przysposobienia wojskowego realizowany będzie program innowacyjności "Zarządzanie bezpieczeństwem". To innowacyjne przedsięwzięcie ma na celu przygotować młodzież do podjęcia pracy w strukturach administracji samorządowej i państwowej związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym, zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obronności i obrony cywilnej kraju. Po trzyletnim cyklu nauki w liceum uczniowie zdobywają wykształcenie średnie oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności wojskowe, wystawione przez 21 Batalion Dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Szkoła przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych szkołach oficerskich.

Zdjęcie: liceum_d9.jpgZdjęcie: liceum_d7.jpgZdjęcie: liceum_d8.jpg

Uczniowie LO nr XIV należą do Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie (ZS "Strzelec"), biorą udział w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych na terenie miasta Rzeszowa, regionu i kraju oraz w wycieczkach, rajdach, szkoleniach (wspinaczkowych, spadochronowych, nurkowania, medycznych, dowódców drużyn i innych). Liceum ponadto współpracuje z instytucjami państwowymi i pozarządowymi zajmującymi się obronnością kraju (MON, Podkarpacki Zarząd LOK, Komenda Policji w Rzeszowie, Komenda Główna ZS "Strzelec" w Warszawie).

PODSTAWOWE CELE KSZTAŁCENIA

Podstawowe cele kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV wynikają z zadań szkoły oraz wytycznych Kuratorium Oświaty i uwzględniają następujące założenia:

 • Proces kształcenia w liceum ogólnokształcącym o nachyleniu wojskowym ze specjalnością "łączność" ma zapewnić absolwentowi dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdawanie egzaminu dojrzałości oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych,
 • Liceum zapewnia kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju,
 • Szkoła przygotowuje uczniów do działań i zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych, udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka, oraz kształtuje postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

Zdjęcie: liceum_d12.jpgZdjęcie: liceum_d11.jpgZdjęcie: liceum_d10.jpg

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

Zakłada się, że absolwenci liceum ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym powinni znać m.in.:

 • strukturę systemu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej,
 • obowiązki władz lokalnych, instytucji i obywateli w zakresie obronności,
 • potencjalne zagrożenia czasu wojny (współczesne środki rażenia),
 • podstawy prawne, strukturę organizacyjną systemu zarządzania kryzysowego,
 • indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed współczesnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny,
 • zasady zachowania się w wypadku zagrożeń zbiorowych (sposoby alarmowania ludności, zachowanie się podczas ewakuacji),
 • współczesne technologie informatyczne,
 • podstawowe zasady strzelania,
 • organizację i zasadę działania drużyny i plutonu,

Uczniowie po zakończeniu nauki powinni rozumieć m.in.:

 • rolę oraz formy spełniania powinności obronnych przez organy władzy oraz obywateli,
 • rolę międzynarodowego prawa humanitarnego oraz organizacji i instytucji międzynarodowych w łagodzeniu skutków zagrożeń militarnych w odniesieniu do ludności cywilnej,
 • potrzebę ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz konieczność organizowania akcji ratowniczej,,

Zdjęcie: liceum_d13.jpgZdjęcie: liceum_d14.jpgZdjęcie: liceum_d15.jpg

SYLWETKA ABSOLWENTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XIV

Uczniowie po zakończeniu nauki potrafią:

 • korzystać z różnych źródeł informacji (oprogramowanie komputerowe, sieć Internet, mapy, słowniki, encyklopedie, literatura popularnonaukowa, media),
 • rozpoznawać przypadki, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia człowieka,
 • właściwie wykorzystywać materiały i środki pierwszej pomocy,
 • posługiwać się radiotelefonem,
 • posługiwać się podręcznym sprzętem technicznym,
 • posługiwać się mapą topograficzną,
 • sporządzić szkic terenu,
 • przygotować plan akcji ratowniczej,
 • dokonać podstawowego przeglądu, czyszczenia i konserwacji broni strzeleckiej,

Uczniowie po zakończeniu nauki powinni wykazują:

 • potrzebę dalszego zdobywania wiedzy i doskonalenia swojej osobowości,
 • poczucie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa kraju,
 • racjonalne postawy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych,
 • gotowość udzielania pomocy innym ludziom,

Zdjęcie: liceum_d16.jpgZdjęcie: liceum_d18.jpgZdjęcie: liceum_d17.jpg