Dyżury i zakres wsparcia pedagogów szkolnych

Materiał opracowany przez: Aleksandra Kapelewska-Barć, •  opublikowano: 28 lutego 2020

Pedagog szkolny to głównie szkolny rzecznik dziecka, mediator, który powinien sprawiedliwie rozwiązać wszystkie konflikty zachodzące pomiędzy uczniami, dzieckiem i nauczycielem a nawet dzieckiem i rodzicami. To osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i waszych relacjach;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc;
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Nauczycielu zwróć się do pedagoga, gdy:

 • potrzebujesz pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • potrzebujesz analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu;
 • oczekujesz wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

DYŻURY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH:

  mgr Małgorzata Prokop - tel. +48 506 129 605 (sala nr. 49)
 • PONIEDZIAŁEK - godz. 12-16;
 • WTOREK - godz. 12-16;
 • ŚRODA - godz. 8-12
 • CZWARTEK - godz. 8-12
 • PIĄTEK - godz. 8-12
  mgr Aleksandra Kapelewska-Barć - +48 888 556 008
 • PONIEDZIAŁEK - godz. godz. 8-12;
 • WTOREK - godz. 8-12;
 • ŚRODA - godz. 12-16
 • CZWARTEK - godz. 12-16
 • PIĄTEK - godz. 12-16