Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie na rok szkolny 2024/2025

Opracowanie: Administracja ZST. Opublikowano: 26 marca 2024r.

Podstawa prawna czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • 20 ust 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997r.
 • 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
 • Zarządzenie Nr 1 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025r.

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie na rok szkolny 2024/2025:

Składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: https://rzeszowprojekt.edu.com.pl/kandydat/app/index.xhtml

Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Dyrektor szkoły, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu kandydatów do klas pierwszych powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podaje kandydatom do wiadomości informacje o warunkach i kryteriach przyjęć, przyjmuje dokumenty kandydatów i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów do różnych typów szkół w terminach określonych w ww. piśmie Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 3. W przypadku niedokonania pełnego naboru w pierwszym terminie czerwcowym dyrektor szkoły ustala termin dodatkowej rekrutacji.

Ogólne kryteria przyjęć do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie:

Technikum Nr 9, XIV Liceum Ogólnokształcące: O przyjęciu kandydatów do poszczególnych typów szkół decydują kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Kryteria uwzględniają:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
 • oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

L.p. Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo 100 pkt.
1. Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.
2. Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.
3. Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
4. Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
5. Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
6. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
7. Aktywność społeczna 3 pkt.
8. Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt.
9. Wynik z języka polskiego 100% x 0.35 = 35 pkt.
10. Wynik z matematyki 100% x 0.35 = 35 pkt.
11. Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0.3 = 30 pkt.

Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Szczegółowe zasady przyjęć do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie:

Postanawia się przyjmować młodzież do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego bez limitu punktowego. Przy równej ilości punktów o przyjęciu decyduje suma punktów za przedmioty oraz szczególne osiągnięcia.

Wykaz przedmiotów, z których będą przeliczane punkty w procesie rekrutacji w 2024r.

  Technikum Nr 9 – w zawodzie: technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechanik, technik reklamy:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • informatyka

  Liceum Ogólnokształcące Nr XIV:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych zawodach:

  Technikum Nr 9:

 • Technik elektronik – matematyka i geografia
 • Technik informatyk – matematyka i język angielski
 • Technik mechanik – matematyka i geografia
 • Technik reklamy – biznes i zarządzanie
 • Technik programista – matematyka i informatyka

  Liceum Ogólnokształcące Nr XIV::

 • Klasa OPW – matematyka, język angielski, geografia

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów ustala się dodatkowe kryteria:

  a) kandydatów do technikum::

 1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 2. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy;
 3. Ocena z zachowania
 4. Sumaryczny procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty.

  b) kandydatów do liceum:

 1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 2. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy;
 3. Ocena z zachowania
 4. Sumaryczny procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty.
L.p. Rodzaj dokumentu Link do dokumentu
1. Regulamin Odbycia Próby Sprawności Fizycznej dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego
2. Załącznik Nr 1: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
3. Załącznik Nr 2: Orzeczenie lekarskie OPW

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum:


L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. od 13.05.2024r. do 14.06.2024r. do godz. 15:00
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, 4, 5 ustawy – Prawo Oświatowe od 13.05.2024 r. do 18.07.2024r.
3. Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. od 13.05.2024r. do 31.05.2024r.
do godz. 15:00
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 – Prawo oświatowe I Termin: 11.06.2024 godz. 9:00
II Termin: 25.06.2024 godz. 9:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I Termin: do 14.06.2024r.
II Termin: do 03.07.2024r.
6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół od 21.06.2024 do 08.07.2024
do godz. 15:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych od 16.07.2024
do godz. 12:00
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 16.07.2024 do 18.07.2024
do godz. 14:00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19.07.2024
do godz. 12:00
10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do 19.07.2024
do godz. 14:00
11. Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w województwie do 22.07.2024
do godz. 15:00
12. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 24.07.2024
13. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 17 748-31-40 lub 17 748-31-43.