Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

Opracowanie: Administracja ZST. Opublikowano: 29 kwietnia 2023r.

Podstawa prawna czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • 20 ust 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997r.
  • 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
  • Zarządzenia Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2024r.
L.p. Rodzaj dokumentu Link do dokumentu
1. Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2023-2024
2. Regulamin Odbycia Próby Sprawności Fizycznej dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego
3. Wzór orzeczena lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego

Terminy Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

Składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: Link: https://rzeszowprojekt.edu.com.pl/kandydat/app/

L.p. Termin Rodzaj postępowania
1. Od 15 maja 2023
do 31 maja 2023
do godz. 15:00
Złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku) podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - (Liceum Ogólnokształcące XIV - Oddział Przygotowania Wojskowego).
2. Od 15 maja 2023
do 16 czerwca 2023
do godz. 15:00
Złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku) podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - (Liceum Ogólnokształcące Nr XIV i Technikum Nr 9).
3. 12 czerwca 2023 Egzamin sprawnościowy dla klasy Liceum Ogólnokształcącego (Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)) - godz.9.00 – I TERMIN
4. 3 lipca 2023 Egzamin sprawnościowy dla klasy Liceum Ogólnokształcącego (Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)) - godz.9.00 – II TERMIN
5. 20 czerwca 2023 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w I TERMINIE.
6. 4 lipca 2023 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w II TERMINIE.
7. 23 czerwca 2023 - 10 lipca 2023 do godziny 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, do której kandydat uczęszczał i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmian we wniosku.
8. Do 17 lipca 2023 do godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
9. Od 15 maja 2023 do 18 lipca 2023 Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla uczniów technikum
10. Od 17 lipca 2023
do 21 lipca 2023, do godz.15:00
Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez doniesienie oryginału świadectwa ukończonej przez zakwalifikowanego kandydata szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku zakwalifikowanych kandydatów do technikum również zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do danego typu szkoły (zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej do 31 sierpnia 2023, a do 30 lipca 2023 rodzic kandydata informuje Dyrektora szkoły / Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu - informację tę można złożyć elektronicznie, na adres mailowy szkoły sekretariat@zst.resman.pl).
11. 24 lipca 2023, do godz.12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych.
12. Do 24 lipca 2023, do godz.14.00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
13. Do 25 lipca 2023, do godz.15.00 Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w województwie.
14. Do 27 lipca 2023 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
15. Do 3 DNI od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
16. Do 3 DNI od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
17. Do 3 DNI od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 17 748-31-40 lub 17 748-31-43.