REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Materiał opracowany przez: Iwona Ulanowska, •  opublikowano: 14 kwietnia 2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

Składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/.
Etapy naboru na rok szkolny 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV, Technikum Nr 9 oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym8.05-9.06.20171-4.08.2017
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego23-27.06.2017
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy8.05.2017 - 27.06.20171-22.08.2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych30.06.2017
do godz. 10:00
23.08.2017
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu30.06.2017 - 5.07.201723-25.08.2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych7.07.2017
do godz. 10:00
28.08.2017
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole7.07.201728.08.2017

Rozporządzenie dotczące rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej

Szczegółowe informacje w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2017/2018, są zawarte w Zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.

L.p. Rodzaj dokumentu Plik PDF
1.Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 roku
2.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017

Przedmioty brane pod uwagę w danym typie szkoły:

Przedmioty brane pod uwagę w Technikum Nr 9:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • informatyka,

Przedmioty brane pod uwagę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,

Przedmioty brane pod uwagę w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • informatyka lub zajęcia techniczne,

Kandydaci do szkoły składają:

 • Podanie na formularzu,
 • Odpis aktu urodzenia,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE,
 • Dwie fotografie,
 • Inne zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 17 748 31 40 lub 17 748 31 43.

Zdjęcie: mapa_d1.png