Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 14 marca 2019

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendia przyznawane m.in. przez samorządy lokalne, stowarzyszenia. Stypendia mają charakter motywacyjny lub socjalny. Program adresowany jest do wszystkich uczniów (nie tylko mieszkańców Rzeszowa). Nowy program finansowany przez Gminę Miasto Rzeszów zakłada następujące stypendia:

  • PRIMUS dla maturzystów
  • MISTRZ" - Link do strony z wykazem olimpiad i turniejów: LINK
  • MŁODY INŻYNIER
  • ZDOLNY UCZEŃ

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE RZESZOWA
Z dniem 1 września 2019 r. wejdzie w życie nowa Uchwała Nr XVI/315/2019 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Bliższe informacje na stronie http://www.rzeszow.pl/MIESZKANCY/OSWIATA/STYPENDIA-SZKOLNE1

Uchwała nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares - szczegółowe informacje: Uchwała Rady Miasta Rzeszowa link do strony: LINK

Wszyscy uczniowie nadal mogą korzystać ze STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY, na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty, którego kryteria nie zmieniają się! Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
  • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
  • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
  • nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
Nie będzie żadnych potrąceń z ww. stypendium, jeśli uczeń otrzyma także stypendium z Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

ID Rodzaj domumentu Link
1. Uchwała Nr VI-109-2019 - Program Stypendialny "Primus inter pares"
2. Wniosek PIP - Część 1 (wypełnia Dyrektor)
3. Wniosek PIP - Część 2 (wypełnia uczeń i rodzic)
4. Załącznik PIP Nr 1 - PRIMUS
5. Załącznik PIP Nr 2 - MISTRZ
6. Załącznik PIP Nr 3 - MŁODY INŻYNIER
7. Załącznik PIP Nr 4 - ARTYSTA
8. Załącznik PIP Nr 5 - ZDOLNY UCZEŃ